Повик за проект „Европа почнува од твојот град“ на Француско-германската канцеларија за млади (OFAJ)

Ofaj

Повик за проект „Европа почнува од твојот град“ на Француско-германската канцеларија за млади (OFAJ)

Теми:

  • европски избори 2024 – локални избори на европско ниво ;
  • политички процеси на локано ниво, кои имаат можност да ги мобилизираат младите на ефикасен начин ;
  • активно учество на домашни дебати на теми: заштита на животната средина, интергација, миграции, изградба на социјални објекти за станување, јавен превоз, демократски вредности, основни човекови права и слободи.

Критериуми:

  • интеграција на младите на долгорочен план во насока на преземање на политички одлуки и поддршка на основање на младински парламенти;
  • придонес во изготовка на препораки за засилување на учеството, интеграцијата и инклузијата на младите во домашните политички институции ;
  • охрабрување на „младите од дефаворизирани средини“ да учествуваат во политичкиот и општествениот живот на градот и приклучување кон младински политички организации.

Кој може да достави кандидатура?

Носителите на проекти треба да имаат седиште во Франција или во Германија за да се стекнат со правотот да достават кандидатура.

максималната сума по проект е 43 376 € за период до ноември 2023

Краен датум за достава на кандидатури : 31/01/2023

Повеќе информации за повикот за проектот на Француско-германската канцеларија за млади.