Индивидуални часови

Часови по француски јазик, македонски или англиски или пак часови по специјализиран странски јазик.

Индивидуалните часови се организираат според ритамот и целите што сакате да ги постигнете, во текот на целата година, во текот на работната недела или викенд, во ваши или наши простории.

1 час: 1.300 ден.
5 часа : 5.950 ден.
10 часа : 11.000 ден.