Корисни линкови

Агенција Кампус Франс
www.campusfrance.org

 

Преглед на програми за стипендии

http://campusbourses.campusfrance.org/fria/bourse/#/catalog

 

Министерство за Европа и надворешни работи
www.diplomatie.gouv.fr 

 

Министерство за високо образование, наука и иновации

www.enseignementsup-recherche.gouv.fr 

 

Универзитетска агенција за Франкофонија
www.auf.org 

 

Портал на Европска унија
http://europa.eu