ndiqni aktivitetet tona përmes emailit

site map

Arsim dhe gjuhë frenge

Повик за учество на испитувачи ДЕЛФ/ДАЛФ

Преземете ги условите за упис на обуката и програмата


Доколку земете учество на оваа обука :

ќе бидете дел од мрежата на испитувачи ДЕЛФ/ДАЛФ во Македонија, сертифицирани од францускиот Меѓународен центар за педагошки студии ;

ќе го зголемите нивото на вашите познавања и вештини во поглед на јазичните нивоа дефинирани од страна на Европската референцијална рамка за јазиците, којашто е репер за изработка на тестови и сертификати за јазици во повеќе земји ;

ќе успеете подобро да ги подготвите вашите ученици да се стекнат со меѓународно признати дипломи, со доживотна важност, благодарение на една продлабочена анализа на тематиките и активностиоте, но и критериумите за евалуација ;

за се здобиете со сертификат којшто ќе ви овозможи да учествувате како испитувач на сесиите ДЕЛФ/ДАЛФ.


Услови за упис:

За да можете да учествувате на обуката, потребно е претходно да добиете согласност од страна на комисија којашто ќе ги разгледа досиејата и ќе избере одреден број на кандидати во зависност од следните криетриуми:

да имаат завршено студии по француски јазик (универзитетска диплома за завршени студии, Мастер 1 или Мастер 2) и да имаат педагошко искуство во настава

да имаат најмалку 3 години иускуство во наставата по француски јазик.


Што треба да содржи досето :

Досието треба да содржи мотивациско писмо и Le dossier comprenant une lettre de motivation et un CV devra être envoyé uniquement par messagerie électronique à education@ifs.mk, le 15 novembre 2016, date limite de rigueur.

Date et lieu de la formation : Du lundi 28 novembre au vendredi 2 décembre 2016

Lieu de la formation : Institut français de Skopje, Espace d’enseignement multimédia, 18, rue Maxime Gorki (3ème étage)

Horaires : 9 h 30 - 12 h 30 et 14 h - 17 h

Date et lieu de la formation : Du lundi 28 novembre au vendredi 2 décembre 2016